Persondatapolitik

Registreredes rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om registrerede personer i forbindelse med vores services, har de
registrerede personer en række rettigheder i henhold til persondatalovgivningen. Vi har derfor vedtaget denne
politik, der fortæller dig om dine rettigheder, hvis vi behandler personoplysninger om dig.
Du kan sende anmodning om en af dine rettigheder til info@pitstop-glostrup.dk. I forbindelse med fremsendelse af
anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din relation til info@pitstop-glostrup.dk.
Når vi har modtaget din anmodning, undersøger vi, om vi kan identificere dig, og om betingelserne for
rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettigheden bliver opfyldt.
Som udgangspunkt kan du frit og gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af
oplysninger, kan vi dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne,
kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller træffe den ønskede foranstaltning, eller vi kan
afvise at efterkomme anmodningen.
Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, ligesom at
oplysningerne kan være omfattet af en tavshedspligt, og vi kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt
eller delvist, hvis der vil være tale herom.

Ret til at trække samtykke tilbage

PIT STOP behandler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger på grundlag af et samtykke, men på
grundlag af anden juridisk hjemmel. Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke, har du ret til at trække dit
samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke hertil. Vi vil i så
fald slette dine personoplysninger, hvis der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, se også Ret til
sletning. Tilbagetrækning af samtykke vil dog ikke berøre lovligheden af den behandling, som vi allerede har
foretaget på baggrund af samtykket. Samtykke kan tilbagetrækkes på info@pitstop-glostrup.dk.

Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, modtagere
eller kategorier af modtagere, som personoplysninger er eller vil blive videregivet til, hvor længe vi opbevarer
personoplysningerne, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelsen af dette tidsrum,
hvor vi indsamlet personoplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig, oplysning om automatiske
afgørelser, hvis vi anvender sådanne, samt oplysning om overførelse til behandling uden for EU eller EØS og om
de fornødne garantier i forbindelse med en sådan overførelse.

Ret til berigtigelse

 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet eller suppleret hos os. I så fald skal du henvende dig til os og
oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal berigtiges.

Ret til sletning

Du har ret til at kræve dine personoplysninger slettet hos os, hvis personoplysningerne ikke længere er
nødvendige til at opfylde det formål, som de er indsamlet til, hvis vores behandling af personoplysningerne er
baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen,
hvis du gør berettiget indsigelse mod en behandling i samfundets eller andres interesser, hvis behandling sker
med henblik på direkte markedsføring, hvis der er tale om en ulovlig behandling, eller hvis sletning følger af
dansk ret. Du har dog ikke ret til at kræve personoplysninger slettet hos os, hvis behandling af
personoplysningerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som du er part i, for at udøve retten til ytrings-
og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt i henhold til dansk ret, eller for
at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis
(i)            du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, indtil at vi har fastslået, om personoplysningerne er
korrekte, eller
(ii)           behandlingen er ulovlig, men du i stedet for sletning ønsker at anvendelsen af personoplysningerne
begrænses,
(iii)          vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men personoplysningerne er
nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
(iv)          du har gjort indsigelse mod en behandling i samfundets eller andres interesser, indtil det er fastslået, at
de pågældende interesser går forud for dine interesser.
I forbindelse med en begrænsning af behandling af personoplysninger, må vi kun behandle personoplysningerne,
bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige
samfundsinteresser.

Ret til underretning

Du har ret til at få oplysning om alle modtagere, som vi har videregivet eller delt dine personoplysninger med, og
at de pågældende modtagere underrettes om en berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine
personoplysninger, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger
om dig, som du har givet til os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når
behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk. Hvis det er
teknisk muligt, har du også ret til at kræve, at vi transmittere personoplysningerne direkte til den anden
dataansvarlige.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger i samfundets eller andres
interesser, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles, medmindre vi kan påvise vægtige
legitime grunden til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller
behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du har endvidere
til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte
markedsføring, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles til dette formål.
Ret til ikke at være genstand for en automatisk behandling
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder
profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder dog ikke, hvis
afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, hvis afgørelsen er baseret
på dit samtykke, eller hvis afgørelsen er hjemlet i dansk ret.

Ret til underretning ved sikkerhedsbrud

Du har ret til at blive underrettet, hvis vi har et brud på vores persondatasikkerhed, som vil indebære en høj
risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder. Denne ret gælder dog ikke, hvis vi har anvendt passende
tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger på de personoplysninger, som er berørt af bruddet,
eksempelvis foranstaltninger, der gør dine personoplysninger uforståelige for enhver, der ikke har autoriseret
adgang hertil, hvis vi har gennemført efterfølgende foranstaltninger, der sikrer, at den høje risiko for dine
rettigheder og frihedsrettigheder sandsynligvis ikke længere er reel, eller hvis direkte underretning til dig vil
kræve en uforholdsmæssigt indsats. I sidstnævnte fald skal der dog i stedet foretages en offentlig meddelelse
eller tilsvarende foranstaltning, hvorved du underrettes på en tilsvarende effektiv måde.

Ret til at klage over behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder
den danske persondatalovgivning. Vi håber dog, at du vil kontakte os først via info@pitstop-glostrup.dk ligesom vi vil
sætte pris på at modtage en kopi af klagen, hvis du beslutter dig for at klage til Datatilsynet.

Klage skal i så fald sendes til:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde/leverandør og PIT STOP skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den
kompetente danske domstol.